Mot globalism - mot EU!

Tio anledningar till varför vi måste lämna EU

Globalist-projektet EU är en av de värsta sakerna i modern tid som drabbat Norden och de nordiska folken. Att lämna EU är totalt nödvändigt för att vi även i framtiden ska existera som ett folk med en suverän stat. Nedan listas i korthet tio punkter som förklarar varför vi måste lämna globalisternas utsugarvälde och bygga ett fritt Norden.

1. Nej till folkutbyte!

EU:s fria rörlighet innebär i klarspråk öppna gränser mellan de europeiska länderna där samtliga medborgare i Europa kan flytta och bosätta sig som de vill mellan länderna. I teorin kan alltså redan nu flera miljontals människor av främmande etnicitet flytta till Norden, vilket utgör ett allvarligt hot mot vår biologiska överlevnad. Än värre kommer det bli när Turkiet i framtiden tillåts bli en del av EU och våra gränser står vidöppna för 80 miljoner turkar.

De öppna gränserna innebär också att det blir enklare för utomeuropéer att ta sig till Sverige och Norden, då antalet gränskontroller att ta sig igenom på vägen hit blir betydligt färre. Det gör också att det blir lättare att smuggla in exempelvis narkotika i våra länder.

2. Det vi byggt upp ska försvaras!

Ett av EU:s öppna mål är att likrikta de europeiska länderna och folken.  Man tar resurser från de mer produktiva  länderna och fördelar resurserna till resurssvaga länder.  Målet med denna fördelningsprocess är att alla europeiska folk i slutändan ska få det precis lika dåligt medan kapitalisterna och globalisterna blir ännu rikare.

Vad detta också handlar om är ett slags röveri där det som folket i generationer arbetat till sig, och i många fall även dött för, stjäls och ges bort. Då de nordiska länderna helt klart tillhör de mer framgångsrika inom Europa innebär detta en avsevärd försämring för oss nordbor.

Likriktningen gäller dock inte bara förbrukningsbara resurser och pengar, utan också etiska regler och kultur. Allt ska sänkas så att alla kan bli lika lite värda.

3. Vi ska inte vara brickor i globalisternas spel!

Kriget mellan Ryssland och Ukraina har blottat EU:s verkliga ansikte då de i sitt maktspel försätter européer i en mycket allvarlig situation. Den ständiga krigshetsen från globalisternas EU och dess väpnade gren Nato, har redan gett och kommer ge ytterligare konsekvenser för Europa.

I Europa har sanktionerna skadat oss själva och lett till högre priser och inflation, vilket skapat en livsmedels-, bränsle- samt energikris.

Genom att EU och Nato finansierar, beväpnar och utbildar soldater i Ukrainakonflikten riskerar vi att hamna i en storkonflikt där svenska män och kvinnor kommer utnyttjas som kanonmat – enbart för att säkerställa att globalisterna sitter kvar vid makten.

4. Våra lagar ska stiftas av oss själva!

Genom vårt EU-inträde har vi gett bort rätten att stifta våra egna lagar inom en mängd olika områden. Vi får exempelvis inte längre lov att stifta lagar gällande handelspolitik och konkurrenslagstiftning. När det kommer till andra lagar och regler så får vi bara bestämma gällande sådant som EU anser vara oviktigt och mer lokala frågor. EU-lag går nämligen alltid före nationell lag.

EU:s makt blir hela tiden större genom förändringar i EU:s konvention. Dessa tillägg och omformuleringar, som alla EU-länder är förpliktade att följa, ger EU mer kontroll på de tidigare suveräna staternas bekostnad.

5. Vi ska stå självständiga och fria!

Med kraftigt centraliserad jordbrukspolitik tas det inte längre fram en lika stor mångfald av livsmedel inom varje land. Varje land ska istället odla en eller få specifika grödor som gör länderna totalt beroende av varandras jordbruksproduktion och handelssamarbeten. Systemet påminner om Sovjetunionens kolchos-politik, vilken bygger på att ingen ska kunna stå självständig.

Självständiga nationer har heller aldrig varit syftet med EU. Kol- och stålunionen beskrevs som ett strikt ekonomiskt samarbete, men i deklarationen framgår med tydlighet att den ekonomiska politikens egentliga syfte är att utgöra ”ett första steg mot en europeisk federation”. Alltså ett Europas förenta stater utan fria nationer.

6. Norden ska inte styras av globalister, storföretag och lobbyister!

Den icke folkvalda kommissionen är den institution som, starkt påverkad av storföretagens lobbyister, tar fram nya lagar inom EU. Detta gör att kommissionen har betydligt större makt än (de likaledes lobbyistpåverkade) EU-parlamentarikerna som folket får vara med och rösta fram.

Vid det fåtal tillfällen när folket i något land, genom nationell folkomröstning, har fått vara med och tycka till om EU:s tyngre beslut – har dessa ändå körts över – antingen genom att en ny omröstning utlysts eller genom att man ändå smugit igenom de, av storfinansen initierade, förändringarna längre fram. EU bryr sig alltså föga om folkets vilja.

7. De beslutande politikerna måste vara ansvarstagande och icke-korrupta!

EU:s krångliga och byråkratiska beslutssystem gör att många medborgare inte orkar, eller ens har förmåga, att sätta sig in i beslutsgången. Detta i kombination med ett betydande högre antal beslutsfattare inom EU:s organisation. Politrukerna sitter dessutom i Bryssel – alltså långt från folket – vilket gör att det blir ännu enklare för dem att slippa ta ansvar för sina beslut.

Av samma orsaker är det också enklare att dessa faller för frestelser och blir korrumperade. Denna risk ökas ytterligare på avsevärt genom att tusentals lobbyister tillåts röra sig fritt inom EU och har tillgång till såväl parlamentariker och kommissionärer, som de dessutom tillåts att ge dyra gåvor till, för att påverka beslutsfattandet till de stora multinationella företagens gagn.

Korruptionen inom EU är så omfattande att till och EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, utretts för korruption. Detta då hon för EU:s räkning ingått avtal med sina personliga vänner på Pfizer om ett corona-vaccin för unionens medborgare, för att sedan undanhålla utredarna avtalet som slutits och all annan kommunikation parterna emellan.

8. Försvara åsiktsfriheten!

EU:s nya lagar om upphovsrätt utgör ett allvarligt hot mot det fria Internet. Lagarna tvingar tjänsteleverantörer på nätet att kraftigt begränsa vad användare får dela och sprida för material. EU utövar också aktiv påtryckning mot samma internetföretag för att kraftigt begränsa vad som får sägas på respektive plattform.

Några av de mer drakoniska EU-lagarna handlar om att förbjuda opposition och fängsla dissidenter. Flera oppositionella organisationer i Europa har förbjudits på direktiv av EU-kommissionen när de blivit för framgångsrika. I Sverige kommer snart en viss forskning om andra världskriget att vara förbjuden och enbart segermakternas version vara laglig att fritt framföra i debatt och historiska texter. Detta är något som Sveriges förrädarpolitiker velat införa länge, men där de tvingats till viss återhållsamhet eftersom svensk grundlag stått i vägen. Nu hänvisar man istället till Bryssel och avskriver sig ansvar.

Förutom att aktivt bekämpa medborgare och oppositionella så dömer man även hela stater som är oliktänkande. Stater bekämpas genom höga böter och handelsbojkott eller rent av militärt, och individer som tycker annorlunda hålls nere genom att EU hela tiden ligger i bräschen för hårdare åsiktslagar och tilltag mot fri alternativmedia.

9. Storfinansens försämrade villkor för människors och djurs rättigheter måste stoppas!

De öppna gränserna och likriktnings-politiken leder till hårda angrepp mot såväl arbetstagare, djur och miljö, i de mer högtstående länderna. Storföretagen kan dumpa lönerna genom att konkurrensen om jobben blir större och djurens rättigheter eller miljöfrågor kan nedprioriteras genom att konkurrensen om billiga inköp till exempelvis skolor och ålderdomshem blir högre.

EU gör det också enklare för företag att exempelvis flytta sin produktion till ett dotterbolag i ett land där lönekostnaderna är lägre eller där inte samma etiska regler för djurhållning existerar. De enda som gynnas av det i längden är storfinansen (och politiker mutade av dessa) som får lägre inköpskostnader samtidigt som de får lägre personalkostnader och således kan maximera sin vinst.

10. Skattepengarna skall användas konstruktivt och för folkets bästa!

Vårt medlemskap i EU kostar oss många, många miljarder varje år. Det mesta av pengarna går till likriktningsprojekt och jordbruksstöd i andra länder som inte alls gynnar oss, men också till administrationskostnader och höga politikerlöner. Närmare 30 000 kommissionärer, politiker och tjänstemän ska ha löner som för många av dem vore totalt otänkbara i sina hemländer.

EU slösar också bort enorma summor pengar på att exempelvis flytta hela parlamentet, inklusive alla parlamentariker och sekreterare, mellan Bryssel och Strasbourg två gånger per månad. Inte för att det behövs eller fyller någon praktisk funktion, utan mer för att det står som en symbol för att de har makt att göra precis vad de vill – hur oansvarigt det än må vara. Våra skattepengar borde istället självklart gå till vård, skola och omsorg.

Ett fritt Norden!

Istället för EU är lösningen för oss i den allt mer globaliserade världen att slå oss samman med våra grannar och bilda ett fritt och enat Norden. Läs mer här om hur och varför.